Vnitřní řád mateřské školy

Vnitřní řád mateřské školy

Zřizovatelem školy je Obec Sudoměřice u Bechyně.

Provoz školy je od 6, 30 do 16, 00 hodin.

Telefon:    381 211 128

e-mail:      skolkasudomerice@centrum.cz

Provoz školy je  přerušován o  všech školních prázdninách (  jarní,  podzimní, vánoční,
pololetní, letní ). V červenci a srpnu bývá zpravidla škola uzavřena. 
Zda bude otevřena o prázdninách se zjišťuje vždy na konci května příslušného školního roku.
Podle počtu zájemců se rozhodne, zda bude provoz prvních 14 dní v červenci.
O přerušení provozu jsou rodiče včas informováni.

 

Přijímací řízení do mateřské školy :

1. Termín  přijímacího  řízení  bývá  stanoven  na  měsíc  březen
přecházejícího roku, pro který bude dítě zapsáno. O konání zápisu
je veřejnost informováno prostřednictvím plakátů, elektronicky a na

www.skola.sudomerice.cz.

2. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka základní
školy.  Rodiče  budou  vyrozuměni  písemně,  elektronicky  a 
na www.skola.sudomerice.cz na  základě  přiděleného  evidenčního
čísla ( Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ )

3. O integraci zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy
rozhoduje ředitelka základní školy na základě žádosti zástupce
dítěte, vyjádření pediatra, pedagogicko – psychologické poradny
nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

4. Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a
duševně zdravé.

5. Do mateřské školy se mohou zařazovat děti také od dvou let.

 

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte, a to po dohodě se zřizovatelem a po
předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže :

1. Dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně 1 měsíc nedochází
2. Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání
3. Cesta k nápravě byla bezúspěšná

 

Děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne, dle potřeby rodiny.

Dítě, přiváděné do MŠ, musí být předáno přímo učitelce. Nesmí se ponechat v šatně
samotné.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvednutí dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře
dostanou od  vedoucí učitelky). Hlavně děti, které  dojíždí autobusem. Bez písemného
pověření učitelka vydá dítě pouze rodičům.

 

Dítě v mateřské škole potřebuje :

přezůvky, pyžamo, ručník,  2 krabice papírových kapesníků, k  čistění chrupu –
kartáček,zubní  pastu,  kelímek.  K pití  nápoje  v průběhu  dne  plastový  hrneček. 
Na převlečení do třídy vhodné kalhoty, tepláky nebo sukni. Na pobyt venku tepláky
nebo kalhoty a vhodnou  obuv.  Za mokra deště gumovky a  pláštěnku. Bylo  by  vhodné, 
hlavně  u mladších dětí, aby měly náhradní oblečení v případě znečistění.
Věci by měly být řádně označeny,podepsány, aby nedocházelo k záměně.

 

Rodiče perou svým dětem lůžkoviny, pyžamo jednou za dva týdny a ručník každý týden.

Rodiče si přihlašují a odhlašují stravu v jídelně, vždy den předem do 13,00 hod.
V případě absence, když si stravu nemohou odhlásit, si mohou 1. den jídlo vyzvednout
v jídelně. Strava se platí v jídelně hotově, a to vždy do 15. dne daného měsíce.

Konzultační hodiny jsou ovlivněny vnitřním řádem školy, předem si však mohou rodiče
domluvit schůzku s učitelkami. Možno i telefonicky.

Do kolektivu jsou přijímány děti zdravé. Učitelka má právo dítě s podezřením nemoci
doMŠ nepřijmout z důvodu nákazy kolektivu. V případě infekčního onemocnění musí rodiče
 tuto skutečnost nahlásit do MŠ.

Při výskytu infekčního onemocnění, včetně vší, jsou informováni zákonní zástupce dítěte.
Zbavit dítě vší je povinností rodičů, nikoliv školy. V případě dětí, které rodiče přivádějí
opakovaně do kolektivu zavšivené, bude informován příslušný orgán sociální péče.

Do kolektivu se nepřijímají děti s léky nebo nedoléčené. Výjimkou jsou pravidelně užívané léky,
které neléčí akutní onemocnění. V tomto případě musí rodiče přinést lékařskou zprávu
o zdravotním stavu dítěte s podrobnostmi užívání léku.

Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky nemocí,
i když dítě nemá teplotu, jsou důvodem k nepřijetí dítěte do kolektivu. MŠ nemá možnost
organizačně ani provozně zajistit izolaci dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci
ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí dítěte z MŠ.

Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení o ukončení nemoci
a souhlas lékaře s návratem dítěte do kolektivu.

Rodič upozorní učitelku na všechny aspekty, týkající se momentálního psychického
a fyzického stavu dítěte. Rodiče jsou povinni informovat o jakýchkoliv mimořádných skutečnostech,
které se týkají zdravotního stavu dítěte, ale i o skutečnostech, které se dítěti udály mimo MŠ.

Spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče o dítě v součinnosti s rodinou,
číst všechna vyvěšená oznámení na nástěnce v šatně, sledovat termíny
a časy chystaných akcí a přivádět je na ně včas.

Rodiče jsou povinni neodkladně hlásit změny telefonního čísla, popřípadě adresy.

Rodič dohlídne, aby jeho dítě nenosilo do MŠ nebezpečné předměty, cenné věci a peníze.
Za cenné věcí MŠ neodpovídá. Rovněž, když si dítě nese do MŠ z domova nějakou hračku,
pouze na svoji zodpovědnost. Za poškození a ztrátu MŠ neručí.

Rodiče zabezpečí, aby dítě mělo všechny potřebné věci (tepláky, hrneček na pití atd.)

V zájmu dodržování hygieny nevstupují rodiče a návštěvníci do tříd v obuvi
a do šatny v silně znečistěné obuvi (od bláta apod.)

Do budovy školy je zákaz vodění psů.

Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při využívání tělovýchovných nářadí
při hrách a sportovních činnostech, při pobytu na zahradě, při vycházkách.
S pravidly jsou seznámeny na začátku školního roku a ještě průběžně před používáním.

V případě úrazu je učitelka povinna zajistit první pomoc dítěti a vyrozumět rodiče.

Kola, koloběžky, autosedačky, boby, saně nelze uskladňovat v šatně z hygienických důvodů
a z důvodu nedostatku prostoru. Na uložení je vyhraněn prostor na dvoře školy.

Zaměstnanci, zákonní zástupci a děti jsou povinni zacházet šetrně s majetkem a zařízením školy.

Mateřská škola se z důvodu bezpečnosti uzamyká v 8.00 hodin. Odemyká se ve 12. 00
hodin, kdy si rodiče vyzvedávají děti po obědě. U vstupních dveří do MŠ je zvonek, který
rodiče kdykoliv mohou použít během dne, když vedou dítě později než v 8 hodin.
Vstupní dveře do školy se uzamykají v 9.00 hod. a odemykají v 11.30.
Pokud tedy rodič přivádí dítě až po 9. hodině, musí použít vrat z boku školy.
Zaměstnanec školy, který otevírá cizí osobě, je povinen zjistit důvod návštěvy
a zajistit, aby se nepohyboval nekontrolovaně v prostorách školy.
Do prostor zahrady mateřské školy je cizím vstup zakázán.