Provozní řád

Provozní řád školní jídelny při MŠ a ZŠ Sudoměřice u Bechyně

Školní jídelna při ZŠ a MŠ

Sudoměřice u Bechyně

391 72 Sudoměřice u Bechyně

 

telefon: 381 211 154

 

Školní jídelna je právně součástí školy. Za veškerý provoz školní jídelny je zodpovědná vedoucí školní jídelny, která je bezprostředně podřízena ředitelce školy. Úkolem pracovnic školní jídelny je denně připravit a vydat teplou stravu, nápoje a popř. další doplňky k hlavnímu jídlu.

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb. Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

 

Kategorie strávníků

Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně a přesnídávku a svačinu pro mateřskou školu.

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce:

Ceny stravného
Kategorie strávníků Věk Cena

Žáci

7-10 let

27,-Kč

Žáci

11-14 let

29,-Kč

Žáci

15 a více let + dospělí

33,-Kč

Děti MŠ  přes. + oběd + svač.

3-6 let              9,- + 22,- + 8,- =

39,-Kč

Děti MŠ  přes. + oběd + svač.

7 let                 9,- + 27,- + 8,- =

44,-Kč

Cizí strávníci

 

80,-Kč

 

Výdej stravy:

Výdej obědů  pro cizí strávníky:                                           11:00 hod. – 11:30 hod.

 

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ:

Pondělí                              11:30 hod. – 12:00 hod.            12:30 hod. – 13:40 hod.

Úterý                                  11:30 hod. – 12:00 hod.           12:30 hod. – 13:40 hod.

Středa                                11:30 hod. – 12:00 hod.           12:30 hod.  – 13:40 hod.

Čtvrtek                              11:30 hod. – 12:00 hod.            12:30 hod. – 13:40 hod.

Pátek                                 11:30 hod. – 12:00 hod             12:30 hod. – 13:40 hod.

Výdej obědů pro žáky mateřské školy:

                                          12:00 hod. – 12:25 hod.

Výdej stravy v mateřské škole:

Pondělí – Pátek              11:30 hod. – 12:30 hod.

 

Školní jídelna připravuje stravu žákům a pracovníkům školy v době jejich pobytu ve škole. Pokud žák onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, ostatní obědy je nutné si odhlásit. Odevzdá stravenky, které musí být podepsané. Další dny
se může stravovat pouze jako cizí
strávník. Žáci a zaměstnanci ZŠ se stravují v jídelně.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej obědů do jídlonosičů probíhá v čase od 13:00 hod. – 13:30 hod. Tato výdejní doba může být změněna dle aktuální situace.

 

Platba stravného

Žáci a zaměstnanci ZŠ hradí stravné bezhotovostním platebním stykem – inkasem. Každý strávník si zřídí Svolení k inkasu ve prospěch účtu školy:
115-7489050207/0100.
Na začátku měsíce září je strávníkovi vyinkasována záloha na stravné ve výši 500,- Kč. Tato záloha
se převádí do dalšího školního roku nebo v případě, že strávník dále nepokračuje ve stravování (ukončení školní docházky, trvalé odhlášení
ze stravování), vrácena na účet strávníka. Platba za jednotlivé stravovací měsíce je inkasována po uplynutí daného měsíce – na začátku měsíce následujícího. Pokud strávník nezajistí dostatečnou finanční částku na svém účtu a platba nemůže být vyinkasována, je povinen co nejdříve sám tuto platbu uhradit na účet školy.

Cizí strávníci hradí stravné buď fakturou v den splatnosti nebo v hotovosti co nejdříve po ukončení stravovacího měsíce.

Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat.

Žáci si koncem měsíce vyzvednou stravenky na měsíc následující. Pokud dojde ke ztrátě stravenek, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

Odhlašování a přihlašování stravy:

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplněné závazné přihlášky ke stravování. Pokud se strávník přihlásí ke stravování, je přihlášen trvale na všechny měsíce, kdy je stravování poskytováno. Odhlašování  stravy je možné osobně v kanceláři školní jídelny  nebo telefonicky na tel. čísle 381 211 154. Stravu je možno odhlásit vždy den předem do 13:00 hod. Neodhlášená strava se vzhledem k provozním nákladům  účtuje strávníkovi plnou částkou jako za cizího strávníka. Úplné ukončení stravování je nutné oznámit vedoucí školní jídelny. V době prázdnin je každý strávník odhlášen automaticky.

Ostatní:

 Týdenní jídelníček je vyvěšen ve školní jídelně a v mateřské škole. Dále je zveřejněn na webových stránkách školy. Skladbu jídelníčku je možné z provozních důvodů změnit.

 

Provozní řád nabývá platnosti 1.9.2020