Historie školy

Historie školy

      Z místní kroniky se dovídáme o významné události z let 1887 -1888, kdy byla vystavěna "nádherná budova školní blíže kostela, která stála s celým hospodářským příslušenstvím 12 850 zl. vč."  Stavby se ujal p. Karel Klíma, stavitel z Bechyně. V nové škole se
po slavnostním vysvěcení 2. prosince 1888 začalo pravidelně vyučovat od 1. ledna 1889. V následujících letech se žáci se svými učiteli účastnili náboženských a státních slavností. Největší z nich se konala ve školním roce 1903 - 1904, kdy byl škole slavnostně odevzdán školní prapor pořízený z prostředků kostelní sbírky. Stromkové slavnosti spojené s vysazováním lip, dnem ochrany zvířat a vystoupením žáků patřily počátkem 20. stol. mezi nejoblíbenější. Po vyhlášení samostatnosti Československé republiky a v jejím dalším svobodném dvacetiletém vývoji svitly naší škole mnohé naděje a očekávání. Nejdůležitější byly spjaty s rozhodnutím školní rady z r. 1937 - 1938 přistavět novou část školy na severní straně budovy. Byl vypracován projekt, který nemohl být pro nejistou politickou situaci realizován. Období protektorátu krutě přervalo slibný vývoj let předchozích. Budova byla označena dvojjazyčným nápisem s německým nápisem na prvním místě. Ze školy bylo odvezeno 145 českých učebnic a 108 knih našich spisovatelů,
43 obrazů a 10 map. Celkem 625 knih bylo zapečetěno, uloženo na bezpečném místě a kromě správce školy k nim nikdo neměl přístup. Byl vydán zákaz shromažďování žactva na veřejných místech, např. před školou. Od 1.9. 1946 byla v Sudoměřicích zřízena veřejná měšťanská škola. Ve školním roce 1956 - 1957 se odehrála významná událost, o níž psaly noviny. Při výkopu pařeniště žáky 6. třídy narazil jeden z nich v hloubce 30 cm na stříbrný poklad. Mince (86) kusů z roku 1526 ukryté do země za třicetileté války byly dány do okresního muzea v Týně nad Vltavou, kde jsou vystavovány dosud.
Po sametové revoluci nastává největší rozvoj školy. 1. 7. 1993 vstoupila škola do právní subjektivity. Součástí ZŠ se stala mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Roku 1995 přebírá ředitel školy Mgr. J. Placata nově přistavěnou část budovy. Do provozu byly dány kabinety, školní družina, odborná učebna přír. věd, sklad učebnic, kancelář hospodářky, sborovna, knihovna a sociální zařízení. Dvě oddělení školní družiny vzniklé půdní vestavbou byly slavnostně předány k užívání žákům v lednu r. 2001. Ve výčtu nesmí chybět ani událost ze 17. 5. 2002, při níž ministr školství E. Zeman zahajoval na naší škole projekt zavádění počítačů do škol v rámci SIPVZ a při té příležitosti zde otevíral novou učebnu výpočetní techniky. Obdiv ke škole vyjádřil ve školní kronice.... "právě pro takové školy byl projekt zamýšlen - a tahle je nádherná".
V současné době je škola stále prioritou obecního úřadu, což je patrné na jejím krásném vzhledu. Je právem chloubou celé obce.
                              
                                                                                                                                                 Z písemných pramenů sestavila Mgr. I. Benešová