Provozní řád

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Sudoměřice u Bechyně

dle zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů,
vyhlášky č. 343 /2009 Sb. o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých

 

 

I. Údaje o zařízení

 

a)    Adresa: Základní škola a mateřská škola Sudoměřice u Bechyně 64, PSČ 391 72

       Zřizovatel: Obecní úřad Sudoměřice u Bechyně

       Telefon:    ZŠ   381 211 139
                          MŠ  381 211 128
                          ŠJ   381 211 154

       IČO: 600 620 11

       Ředitelka: Mgr. Irena Benešová

b)    Typ školy: Základní škola a Mateřská škola

c)    Kapacita:  ZŠ  – 180 žáků 
                          MŠ – 40 dětí
                          ŠD – 50 žáků 
                          ŠJ  – 180 jídel 

d)    Zájmové činnosti obsažené v ŠVP  školy – kroužky, sportovní vyžití
              kroužek anglického jazyka – 1.stupeň
              kroužek anglického jazyka - 2. stupeň
              činnosti organizované LŠU V. Pichla v Bechyni (zde detašované pracoviště)

e)    Nepovinný předmět – římskokatolické náboženství

f)     Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy –
              - stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně.
              - v MŠ jsou organizovány společné činnosti pro rodiče a děti
                ( např. besídky, akademie apod.)
              - ve školních dílnách – kurzy obč. sdružení Tatrmani (pouze
                o víkendech a o prázdninách)II. Režim dne

Základní škola

a)    Provoz týkající se aktivit určeným žákům, mládeži – od 7.55 do 15.30 hod.

b)    Dojíždění dětí
       - spádová oblast Smilovice, Čenkov, Záhoří, Březnice, Hodětín, Blatec, Jamník,
         Nová Ves, Bechyně, Bežerovice, Hutě, Černýšovice, Bechyňská Smoleč,
         Komárov, Hlavatce

       ● druh dopravy – školní autobus, vlak
       ● čas prvního příjezdu žáků – 7.00 hod. Hlavatce, Bechyně
       ● čas posledního odjezdu žáků – 15.40 hod. směr Březnice

c)    Začátek školního vyučování – 7.55 hod.

d)    Ukončení vyučování -          Po     13. 20 hod.
                                               Út      15. 10 hod.
                                               St      13. 20 hod.
                                               Čt      15. 10 hod.
                                               Pá     13. 20 hod.

e)    Vyučovací hodina – délka 45 min.
                                        – způsob výuky (tradiční, netradiční)

f)     Frekvence střídání pracovních míst při výuce:
                                               1. – 5. tř. po měsíci, event. podle potřeb žáků
                                               6. – 9. tř. po vyučovacích hodinách ( výuka v různých
                                                             učebnách).

g)    Počet hodin v jednom sledu:
                                               1. – 5. tř. – 3 až 5 hod.
                                               6. – 9 tř. – 6 hod.

h)   Přestávky:
              ● zařazení v režimu – mezi jednotlivými vyučovacími hodinami,
                                                 – mezi dopoledním a odpoledním vyučováním        

              ● délka trvání:        8.40 – 8.50hod.
                                               9.35 – 9.50 hod
                                               10.35 – 10.45 hod.
                                               11.30 – 11.40 hod.
                                               12.25 – 12.35 hod.
                                               13.20 – 13.30 hod.
                                               14.15 – 14.25 hod.
             
              ● možnost pobytu venku – o velké přestávce na nádvoří školy
                                                          – o polední přestávce před školou   
 
              ● využívání relaxačních koutků: 1. – 3. roč. ve třídě, ŠD

i)     Režim práce s počítačem:
              ● zařazení v rozvrhu – podle tříd
              ● při práci s počítači sledovat počet vyučovacích hodin a zařazení přestávek
                v práci

j)     Režim pracovního vyučování
              ● zařazení podle tříd
              ● délka trvání v jednom sledu – max. 2 hod.
              ● přestávky podle rozvrhu
              ● možnost očisty – ano
              ● používání osobních ochranných pracovních prostředků – podle pokynu
                 vyučujícího


Školní družina

              ●  využití pro žáky 1. – 5. tř.
                 (výjimečně, v individuálních případech pro starší žáky)
              ●  ranní družina organizována od 6.45 hod do 7.40 hod
              ●  odpolední družina od  10.45 hod. do 16.00 hod.

Pracovní režim ŠD
6.45 - 7.40             řízená činnost - hry, poslech, četba, apod.
11.30 – 12.00         hygiena, oběd, odpočinek, relaxace
12.00 – 13.15         řízené zaměstnání – výchovy: pracovní, výtvarná,
                                                              sportovní, hudební, přírodovědná
                                  zájmové kroužky,pobyt venku
13.20 – 13.45         spontánní aktivity, hry, pobyt venku,
13.45 – 14.30         řízené zaměstnání – výchovy: výtvarná, pracovní, počítače,
                                                                              sportovní, přírodovědná
14.30 – 16.00         příprava na vyučování, svačina, relaxace, individuální
                                  relaxace, didaktické hry, pobyt venku

Provoz školní družiny:

PO  6.45. - 7.40        11.30 – 16.00
ÚT   6.45 - 7.40         11.30 – 16.00
ST   6.45 - 7.40         10.35 – 16.00
ČT   6.45 - 7.40         11.30 – 16.00
PÁ   6.45 - 7.40         11.30 – 16.00Mateřská škola

Organizována ve dvou třídách – kapacita 40 žáků (1.třída 25,  2. třída 15)

a)    Nástup dětí – děti se přijímají kdykoliv během dne, podle potřeby rodiny

b)    Činnosti během dne: 1. po příchodu dětí probíhají volné hry
                                               2. cvičení:  tělovýchovná chvilka nebo pohybové hry
                                                                 ranní cvičení – denně
                                               3. dopolední svačina
                                                   děti z 1. třídy svačí v 8.30 ve své třídě
                                                   děti z 2. třídy svačí v 9 hod. ve školní jídelně
                                               4. stravu vydává pracovnice MŠ
                                               5. činnost na dané téma podle školního vzděl. programu
                                               6. pobyt venku – 1. třída 9.30 – 11.30 hod.
                                                                   – 2. třída 10.00 – 12.00 hod.
                                                   -  školní zahrada, hřiště a les, louka -
                                                   - pohybové aktivity – způsob využití pobytu venku –
                                                     průlezky, hry – pohybové soutěživé cvičení s náčiním,
                                                     vycházky
                                               7. Oběd
                                                   děti z 1. třídy obědvají v 11.30 hod. ve své třídě v MŠ
                                                   děti z 2. třídy obědvají ve 12.00 hod. ve školní jídelně
                                               8. spánek, odpočinek, klidové činnosti: 12.00 – 14.00 hod.
                                               9. odpolední svačina: 14.00 – 14.30 hod.
                                                   Pokud zůstává k odpolední svačině méně než 25 dětí,
                                                   podává se v MŠ. Pokud se počet dětí zvýší nad 25,
                                                   budou svačit i ve školní jídelně.
                                               10. odpolední činnosti: 14.30 – 16.00 hod.
                                               11. pitný režim je v obou třídách dodržován po celý den
III. Režim stravování včetně pitného režimu


a)    Stravování
              ● způsob zajištění oběda – vlastní jídelna
              ● doba vydávání oběda – od 11.30 do 13.30 hod.
              ●  možnost doplňkového občerstvení  - není
              ●  režim školních svačin – způsob zajištění - vlastní ,
                                                          – škola zapojena do projektu „školní mléko“,
                                                                                          „ovoce a zelenina do škol“
              ● doba vymezená pro konzumaci oběda žáka – 30 minut
              ● stravování cizích strávníků – čas vyhrazený pro cizí strávníky
                                                                    ( 11.00 – 11.30 hod.)
        
b)    Pitný režim
              ● zajištění pitného režimu – školní jídelnou
                                                             – vlastní
              ● druh nápojů – čaj, mléko, šťávy, džusy
              ● frekvence podávání a způsob – čaj, šťávy, džusy  2x denně
                                                                       – mléko 2x týdně
              ● manipulace s nápoji – čaj ve varných konvicích, mléko podáváno
                                                           v ochranných obalech            
              ● instalace automatů s nápoji, sortiment nápojů, údržba – neníIV. Podmínky pohybové výchovy

              ● počet a kapacita tělocvičen – 1
              ● prostory pro cvičení – posilovny, cvičební sály apod. – 0
              ● vybavení tělocvičen dostačující, hygienické zařízení – ano, možnost očisty,
                 -  vybavení šaten – lavice, věšáky
              ● počet a kapacita hřišť – 1
              ● zařazení hodin tělesné výchovy – v rozvrhu
              ● počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících – 2 hod.
              ● harmonogram hodiny – podle pedagogických zásad
              ● výuka plavání, podmínky výuky event. jiné zařazení tělesné aktivity
                 - pro žáky 1 a 4. třídy PLAVECKÁ ŠKOLA Tábor
                 - cvičení v přírodě na 1. a 2. stupni, LVVZ, olympiáda v LA, turistické
                  výlety a vycházky
              ● tělovýchovné chvilky – kompenzační cvičení v hodinách 
(pomůcky,literatura)
                 - zajišťuje vyučující individuálně při hodinách podle potřeby
              ● využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě
                 - možnost pohybové aktivity na školním dvoře
              ● zařazení prvků otužování
                 - kontrola teploty v místnostech, kontrola oblečení dětí, pravidelné větrání,
                 - pobyt na čerstvém vzduchu o přestávkách, Tv, vycházkách
              ● mimoškolní využití zařízení na pohybovou aktivitu – 0
V. Způsob nakládání s prádlem (MŠ):


a)    výměna prádla – pyžama a lůžkoviny 1x za dva týdny
                                  ručníky 1x za týden
b)    způsob praní prádla – rodiče
c)    uložení – ve skladu


                                              V Sudoměřicích u Bechyně 1.9.2022