Úřední deska

Rozhodnutí o přijetí do MŠ ve školním roce 2021/2022

Ředitel  Základní školy  a  Mateřská školy v souladu s platnou legislativou (Školský zákon) rozhodl takto:

 

Výsledky zápisu do MŠ

Dítě pod tímto registračním číslem

 

1.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

2.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

3.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

5.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

7.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

8.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

9.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

14.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

15.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

16.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

17.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání

19.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k předškolnímu vzdělávání


Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2021/2022

   Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská školav Sudoměřicích u Bechyně,
podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Dítě pod tímto registračním číslem

 

1.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

2.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

3.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

5.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

6.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

7.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

9.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

10.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

11.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

12.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

13.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

14.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

16.

Je přijato od školního roku 2021 / 2022 k základnímu vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola v Sudoměřicích u Bechyně.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti 
podané prostřednictvím jejich zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu,
zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, ředitel školy rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.  
    

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění.
Odvolání se podává u ředitele základní školy, 
jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola 
v Sudoměřicích u Bechyně a rozhoduje o něm Krajský úřad jihočeského kraje.


Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání
povinné.
Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové
nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu
     vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole.
     Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné
     vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2020.
    Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je
    zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách
    mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
    Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého
    pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena
    (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce,
    místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
    Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
    Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo
    stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení
    bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
    - v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
    - po dobu 4 souvislých hodin denně,
    - začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

    Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
      - individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu
        (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně
        vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky
        dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného
        zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
        oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole
        (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může
        být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
      - vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní
        docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní
        školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole
      - vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné
        školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen
    odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

 

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí
Úřední deska - archiv změn