Aktuality

Roušky pro žáky 1. stupně

   Každý žák 1. st. dostane ve třídě balíček s 16 ks chirurgických roušek.
Ty budou sloužit pro potřeby vyučování, ale žáci si je můžou odnést domů
.


Škola pro děti zaměstnanců vybraných profesí IZS

Žákům 1. st., jejichž rodiče patří svým zaměstnáním k IZS, je mimořádným opatřením MZd povolena
celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Naše škola tuto možnost zajišťuje pouze v sudých týdnech, tzn. pro žáky 1. - 3. ročníku, v době od 6,45 do 15,30 hod.

Během dopoledne se děti budou připojovat do distanční výuky své třídy. Pro toto připojení si ale žáci musí přinést
vlastní notebook nebo tablet, škola nemůže zajistit techniku pro všechny. Zároveň však škola nenese odpovědnost
za případné poškození nebo ztrátu osobní IT techniky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině,
  školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

- pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 - zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

V následujících dvou odkazech naleznete informace k ochraně zdraví v souvislosti s přijímacím řízením na SŠ.

Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělání

Ochrana zdraví ve středních školách v průběhu přijímacích zkoušek


Informace o organizaci a průběhu zápisu do mateřské školy

   Vzhledem k současné situaci došlo ke změně podmínek pro zápis do mateřské školy.
Zápis proběhne z rozhodnutí MŠMT ČR  v souvislosti s mimořádným opatřením vlády
bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců.

                   Zápis do MŠ  se uskuteční od 5. 5. do 10. 5. 2021 (včetně)

Ředitelka školy rozhodla v této souvislosti o možnostech podání přihlášky

 1. Do datové schránky školy ID: 2yufxps.
 2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) – zssudo@volny.cz
 3. Poštou – nejlépe doporučeně- na adresu ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně čp. 64,
  PSČ  391 72.
 4. Osobní podání, a to od 5. 5. 2021  do 10. 5.2021 v době od 9,00 do 15,00 hod. v prostorách MŠ.

  Zápis bude organizovat vedoucí učitelka ve spolupráci s dalšími učitelkami MŠ.

 

 K zápisu do MŠ (po vyplnění přihlášky) je třeba doložit

 1. Rodný list dítěte
 2. Očkovací průkaz dítěte

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 –  pěti let.

Rozhodnutí o přijetí se bude vydávat podle platných kritérií a bude oznámeno rodičům telefonicky;
pak  bude zveřejněno pod přiděleným číslem na webových stránkách školy.

 

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání       word        pdf

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání


Návrat dětí do školy od 12.4.2021

   Podrobné informace naleznete ZDE.

   Instruktážní video k testování žáků

   

   Informace k jiným testům

   Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin a daný antigenní test
je na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku
, může být ze strany školy akceptován.
Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.


Zápis do 1. ročníku ZŠ - nové pokyny

Pokyny k Zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 - nově

Vzhledem k tomu, že nyní nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době  zápisu, rozhodla  ředitelka školy o jeho konání distanční formou.

Ředitelka školy v této souvislosti rozhodla o prodloužení doby zápisu

od 9. 4. 2021 do 23. 4. 2021

Rodiče si mohou v tomto období  vyzvednout buď osobně (v ředitelně školy nejlépe po telefonické domluvě na tel. 381 211 139 nebo 725 819 808)  nebo prostřednictvím WWW stránek školy

Následující formuláře k vyplnění:

 1, Žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce

 2, Žádost o odklad školní docházky

 3, Zápisní list – po jeho vyplnění škola přidělí žákovi registrační číslo, pod kterým pak bude přijetí nebo odklad zveřejněno na www stránkách školy. Rodičům  bude registrační  oznámeno telefonicky.   

K přijetí žáka je třeba doložit:

 1. Vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ
 2. Vyplněný a podepsaný zápisní list
 3. Kopii rodného listu žáka
 4. Kopii kartičky pojištěnce

K žádosti o odklad je třeba doložit:

 1. Vyplněnou a podepsanou žádost o odklad
 2. Povinné  přílohy k žádosti -doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra,
   odborného lékaře nebo klinického psychologa).Pokud je zák. zástupce nemá,
  správní řízení se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení
 3. Vyplněný a podepsaný zápisní list

Podání žádosti je možné učinit od  9. 4. 2021 do 23. 4. 2021 těmito způsoby:

 1. doručením do datové schránky – naše ID: 2yufxps
 2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)

e- mail zssudo@volny.cz

 1. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Sudoměřice u  Bechyně čp. 64, PSČ 39172 – nejlépe doporučeně
 2. Osobním předáním v kanceláři ředitelky  školy – po telefonické domluvě

na čísle 381 211 139 nebo 725 819 808

 Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e- mailem bez elektronického podpisu), je nutné,  aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak není možno k žádosti přihlížet.

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce      word         pdf

Žádost o odklad školní docházky     word      pdf

Zápisní lístek      word     pdf

 

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem


Informace k provozu školy od 27.2.2021

Informace MŠMT k provozu škol od 27.2.2021 naleznete ZDE.


Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Přesné znění informace naleznete ZDE.


Provoz školy od 15.2.2021

Informace MŠMT k provozu škol od 1.2. do 28.2.2021 naleznete ZDE.


Informace k provozu školy od 1.2.2021

   Informace MŠMT k provozu škol od 1.2. do 14.2.2021 naleznete ZDE.


Informace k přijímacímu řízení

Informace  MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 naleznete ZDE.


Informace k provozu škol od 11.1.2021

   Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 11.1.2021 do 22.1.2021 naleznete ZDE.


Informace k provozu školní jídelny od 4.1.2021

   Žáci, kteří se budou od 4.1.2021 do 10.1.2021 vzdělávat distančním způsobem
si mohou odebrat stravu do jídlonosičů v čase od  11,20 hod. do 11,30 hod. nebo v 13,00 hod.
Zákonný zástupce přihlásí žáka k odběru stravy během pondělí 28.12.2020
nebo úterý 29. 12. 2020 od 7,00 hod. do 14,00 hod.
na telefonním čísle 381 211 154 nebo e-mailem jidelna.sudomerice@seznam.cz.


Informace k provozu školy od 4.1.2021 do 10.1.2021

   Oznamuji zákonným zástupcům žáků, že od 4.1.2021 do 10.1.2021 se budou žáci
počínaje třetí třídou (4. ročník) vzdělávat distančním způsobem.
   K prezenčnímu vzdělávání nastoupí do školy žáci první třídy a druhé třídy, ve které je spojený druhý a třetí ročník.
Pro přihlášené žáky do školní družiny bude zajištěn provoz od rána v plném rozsahu.

                                                                          Mgr. Irena Benešová (ředitelka školy)

   Podrobné informace k provozu škol naleznete ZDE.


Změna provozu školní družiny od 7.12.2020

   Od pondělí 7.12.2020 dochází ke změně provozu školní družiny.

    Přesné informace naleznete ZDE.

   Informace MŠMT k provozu škol od 7.12.naleznete zde.


Škola v době koronavirové

   Od 11. března 2020 byla z nařízení vlády uzavřena, stejně jako všechny školy v republice,
naše škola a výuka přešla do distanční formy. Učitelé, žáci i jejich rodiče se dostali do situace,
kterou nikdo z nich nikdy nezažil. Učitelé se snažili učit dálkově pomocí emailů, mobilů, sociálních sítí, Skype,…
Žáci se najednou museli poprat s tím, že nemají výklad látky jako v hodině a že je nutná jejich samostatná práce.
Nutno říci, že všichni rychle novou situaci zvládli. Velmi pomáhali rodiče, kteří doma přebírali roli pedagogů,
když si děti se zadávanou prací nevěděly rady.
   Školy se částečně otevřely 11. května, kdy se vrátili do lavic žáci 9. ročníku, kteří se připravovali na přijímací
zkoušky. V naší škole se 4x týdně pilovala čeština a matematika a tvrdá příprava se vyplatila. Všichni naši žáci
obstáli při zkouškách skvěle a dostali se na své vysněné školy.
   S další vlnou uvolnění se mohl 25. května vrátit do školy 1. stupeň a mateřinka, čehož u nás využila
víc jak polovina žáků. A od 8. června se účastnil konzultačních hodin i 2. stupeň, rovněž v nadpoloviční většině.
Současně probíhala distanční výuka pro žáky, kteří zůstali doma.
   Všichni žáci, učitelé i rodiče zaslouží pochvalu za zvládnutí nelehkého období. A nezbývá než se těšit,
že následující školní rok zahájíme v plném počtu a bez krizových opatření.

   Zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí všem žákům a jejich rodičům krásné a klidné prázdniny!


Zvýšení cen obědů od 1.6.2020

   Věnujte, prosím, pozornost informacím  ZDE.


Recitační a pěvecká soutěž

   V úterý 18. 2. se sešli ve škole mladí recitátoři a zpěváci, aby předvedli své umění.
   Jednotlivých soutěží se zúčastnilo vždy 12 žáků.
Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Recitace

1. kategorie (2. – 3. tř.) -      1. místo Barbora Waicová
                                             2. místo Eva Hrušková
                                             3. místo Nela Majeriková

2. kategorie (4. – 5. tř.) -      1. místo Kateřina Moravcová
 
                                            2. místo Magdalena Staňková
                                             3. místo Tobiáš Šimon

 

3. kategorie (6. – 7. tř.) -      1. místo Albert Líkař

 

Zpěv

1. kategorie (1. stupeň)  -    1. místo Magdalena Vrzalová
                                            2. místo Nikola Tylková
                                            3. místo Viktorie Benediktová


Mladý chemik

   V letošním roce se žáci 9. ročníku poprvé zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.
  Tři nejlepší řešitelé postoupili rovnou do kola krajského. Mimořádného úspěchu dosáhl žák Matyáš Kopeček.
Dostal se do regionálního kola, které se uskutečnilo v nově zbudovaných laboratořích v SŠO České Budějovice.
Matyáš si při řešení zadaných úkolů počínal skvěle, umístil se těsně za první desítkou nejlepších.
   Věříme, že na jeho úspěch navážeme i v dalších letech.
Tímto Matyášovi ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu na SŠ.


Projektový den 1. stupeň

   V pátek 20. 12. proběhl na celém 1. stupni projektový den na téma „50. narozeniny časopisu Čtyřlístek“.
   Děti se během dopoledne seznámily s historií vydávání tohoto časopisu a s jejich hlavními hrdiny:
Bobíkem, Fifinkou, Myšpulínem a Pinďou. Následně zhlédly film „Čtyřlístek ve službách jejího Veličenstva“
a dále pracovaly ve třídách – některé ročníky četly komiks, jiní vybarvovaly obrázky, ale stále na téma Čtyřlístek.
   Děti si dopoledne užily spoustu legrace.


Projektový den 2. stupeň

   Poslední pátek před Vánoci již tradičně patřil projektovému dni.
I tentokrát jsme ho zahájili zpěvem koled u vánočního stromku a pak se každý stupeň
věnoval svému tématu. 2. stupeň si tentokrát zvolil „místní“ téma – Karel Hugo Hilar a František Křižík.           
   Pan kronikář Stach si připravil povídání o významném režiséru Karlu Hilarovi, který se narodil u nás
v Sudoměřicích. Pak následovala prezentace žáků 9. ročníku o díle vynálezce a vědce Františka Křižíka.
Na ni navázal svým povídáním pan Hemer, správce stádleckého zámečku, kde František Křižík strávil
poslední období svého života. Nechyběl ani krátký filmový dokument.
   Nakonec se žáci věnovali tvorbě divadelních plakátů nebo sestavení divadelního scénáře.

Fotogalerie 1 ...                                       
Fotogalerie 2 ...

 


Bruslení

   V průběhu listopadu a prosince se žáci 1., 2., a 3. třídy a předškoláci z MŠ účastnili kurzu bruslení
na zimním stadionu v Soběslavi. Během 5 lekcí, vedených zkušenými trenéry,
všichni zvládli základy bruslení.
   Na ledě si užili legraci a s nadšením překonávali všechny překážky, které jim lektoři při výuce bruslení připravili.

Fotogalerie ...


Exkurze Praha

   Dne 24. 10. 2019 ve čtvrtek proběhla exkurze do Prahy do Národního muzea. Děti měly
za program výstavy „Keltové“ a „Doba genová“.  U obou výstav byla vždy nějaká otázka
a žáci na ni museli odpovědět nebo ji vyluštit. Také si mohli poskládat různé modely genů.          
   Všem se to moc líbilo a exkurzi si moc užili.

                                                                         Tomáš Hapatyka, Viktorie Dušková, 6. roč. 

Fotogalerie ...


Kouzelník

   Dne 6. 11. navštívil naši školu kejklíř, kouzelník a klaun v jedné osobě - PET – Petr Theimer.
Vystoupení se zúčastnily děti z 1. stupně a z mateřské školy. Bylo to představení plné dětského
smíchu a nadšení. Děti s kouzelníkem kouzlily, po celou dobu se aktivně zapojovaly.
V závěru vystoupení všichni společně vykouzlili sladkou odměnu. Jsme rádi, že nás PET navštívil.
Tolik legrace jsme při jiném představení ještě nezažili.

 


Vystoupení mažoretek

   Dne 5. 10. 2019 se mažoretky a hudební kroužek našich žáků zúčastnily vystoupení na kulturní akci
„Sraz seniorů“ v Březnici. Úvodem zazněly melodie na flétny a kytaru, poté následovala gymnastická
sestava a nakonec předvedly svou sestavu mažoretky.
   Senioři s úžasem sledovali výkony našich žáků a ti sklidili obrovský potlesk.
   Tímto děkujeme starostce obce p. Hruškové za pozvání a občerstvení pro děti, zároveň rodičům,
kteří v plném počtu děti dopravili a vyčkali do konce vystoupení. Budeme se těšit na další setkání.


Cvičení v přírodě

   Celý 1. stupeň absolvoval 11. a 12. 9. cvičení v přírodě, jehož náplň pro nás zajistila
paní Věra Burianová na zdejší hájovně.
   Paní Burianová pro nás připravila program, při kterém jsme se seznámili s vycpanými zvířaty
naší přírody a základními rozdíly mezi nimi. Zvuky vábniček nám přiblížily zpěv ptáků.
Děti si vyzkoušely i různé pohybové hry. V druhé části programu jsme se vydali na procházku do lesa,
kde jsme skrze zrcátka pozorovali koruny stromů a nebe. Byl to úžasný pohled. Děti byly nadšené.
Jako památku na tento den si děti vytvořily obrázky z přírodnin.
   Děkujeme paní Burianové za poutavý program a doufáme v další spolupráci.


Divadlo

   Dne 17. 9. se šla 3. třída podívat do MŠ na divadelní představení „Devět jednou ranou“.
Byla to poučná pohádka o tom, že člověk nemusí být krásný ani silný, ale měl by být chytrý.
Několik dětí pomáhalo vypravěči s loutkami, protože např. obři byli opravdu obrovští.
Pohádka byla zábavná, všichni jsme se nasmáli.

Fotogalerie ...


Drakiáda

   Dne 26. 9. 2019 se na hřišti konala školní Drakiáda. Letos jsme měli štěstí, že foukal vítr,
takže draci létali krásně vysoko. Po hodině běhání se začalo hodnotit. Hodnotili jsme 9 kategorií
a každý deváťák si vyhodnotil tu svou. Poté žáci prvního stupně odešli do školy, a my, druhostupňoví,
jsme si zahráli fotbal.

                                                                     Martina Herzová, 9. roč.

Fotogalerie ...


Exkurze do Bechyně

   Dne 25. 9. 2019 se celý druhý stupeň vypravil do nedalekého města Bechyně na dopolední výlet.
   Navštívili jsme starý skokanský můstek, kde si většina žáků při adrenalinovém sestupu
s panem učitelem Borysem zašpinila boty a kalhoty, v některých případech i bundu. Naštěstí všichni
sestup v pořádku dokončili a nakonec se i zasmáli.
   Poté jsme pokračovali po cestě kolem zámecké zahrady s kozami a došli do místního městského muzea,
kde jsme strávili cca hodinu jeho prohlídkou.
   Za odměnu jsme si pak sedli do cukrárny, či čínské restaurace na náměstí. A v poledne se dopravili vlakem
zpět do Sudoměřic u Bechyně.

                                                                    Hanka Benešová, Vanesa Kratochvílová, Vendula Bluďovská, 8. roč.

 


Školní akademie 2019

   130. výročí otevření školní budovy se promítlo i do naší Akademie.
   Akademii zahájily mažoretky a zpěv žáků školy, při kterém nechyběla ani píseň složená speciálně pro naše výročí.
Po tomto úvodu už následovalo tančení a scénky jednotlivých ročníků a mateřské školky. Součástí večera
bylo i poděkování „deváťáků“ svým učitelům.
V samotném závěru proběhlo rozloučení se žáky 9. ročníku, kteří se po prázdninách vydají na střední školy nebo odborná učiliště.

Fotogalerie ...


Sbírka Život dětem

Život dětem


Změna způsobu úhrady stravného

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-zpusobu-uhrady-stravneho.docx 18.2 Kb

EU peníze školám

   Zájemci o poskytnutí výukových materiálů (DUM) z řad učitelské veřejnosti
nás mohou kontaktovat na údajích uvedených na našich webových stránkách.